Verkoop- & leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden INTER-AVL Houten

1. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van INTER-AVL Houten zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna : Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie www.INTER-AVL.nl
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepassing van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Onder “koper” wordt verstaan elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die tot INTER-AVL Houten in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten of diensten worden verleend.

2. Aanbiedingen / overeenkomsten

 1. INTER-AVL Houten garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op onze internetsite. Specificaties en prijzen kunnen zonder vooraankondiging gewijzigd worden.
 2. Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer INTER-AVL Houten van de koper bestelling heeft ontvangen. Dit kan per post, per e-mail of per fax. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop INTER-AVL Houten de orderbevestiging aan de koper verstuurd. Ook dit kan per post, e-mail en per fax.
 3. Koper en INTER-AVL Houten komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze Voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.
 4. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door INTER-AVL Houten. INTER-AVL Houten is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt INTER-AVL     Houten dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen en betalingen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, exclusief omzetbelasting. INTER-AVL Houten geeft de kosten van de verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.
 2. Als geldige betalingswijzen worden gezien, het betalen onder Rembours, vooruitbetalen of het contact betalen bij het afhalen van de goederen. Bij de vooruitbetaling ontvangt u eerst een factuur thuis welke u kunt betalen. Op het moment dat INTER-AVL Houten deze betaling heeft ontvangen, zullen de bestelde goederen worden afgestuurd of afgeleverd.
 3. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstoffen en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
 4. Als op onze prijslijst of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, dan behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.
 5. Bij betaling op rekening dient de betaling te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van INTER-AVL Houten.
 6. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door INTER-AVL Houten bent u een bedrag van tien euro (€ 10,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien INTER-AVL Houten haar incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welk tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van INTER-AVL Houten om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
 7. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is INTER-AVL Houten gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4. Levering

 1. Levering van de door u bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van INTER-AVL Houten wiens producten u hebt besteld.
 2. De door INTER-AVL Houten opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

5. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan INTER-AVL Houten verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 2. De koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.

6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door INTER-AVL Houten geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. INTER-AVL Houten garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

7. Reclames en aansprakelijkheid

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u INTER-AVL  Houten daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft INTER-AVL Houten de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan INTER-AVL te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor de retourzendingen voor uw rekening komen.
 4. INTER-AVL Houten is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hierdoor worden onder meer, maar niet uitsluitend verstaan storingen in de verbinding met Internetproviders, storingen in het gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen.
 5. INTER-AVL Houten is verantwoordelijk voor de door hem, getoonde en geleverde producten en de levering hiervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal INTER-AVL Houten het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het product.
 6. Alle aanbiedingen, afbeeldingen en prijzen zijn onder voorbehoud van type, scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. De totale aansprakelijkheid van INTER-AVL Houten wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product, waarvoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald. De totale aansprakelijkheid van INTER-AVL Houten zal in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag van maximaal tweeëntwintig honderd euro (€ 2250,-). Aansprakelijkheid van INTER-AVL Houten voor indirecte schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust INTER-AVL Houten geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van INTER-AVL Houten dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

8. Bestellingen / communicatie

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en INTER-AVL Houten, dan wel tussen INTER-AVL Houten en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en INTER-AVLHouten, is INTER-AVL Houten niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van INTER-AVL Houten.

9. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft INTER-AVL Houten in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat INTER-AVL Houten gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan INTER-AVL kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Diversen

 1. INTER-AVL Houten kan gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden toestaan, echter laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat INTER-AVL Houten deze Voorwaarden soepel toepast.
 2. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met INTER-AVL Houten in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door INTER-AVL Houten vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11. Toepasselijk recht

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter binnen Nederland.